REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
prowadzonego
przez Przychodnie Medyczną Pramed sp. z o.o.

1 . POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Pramed, działający pod adresem: https://pramed.pl/esklep/, prowadzony jest przez Przychodnię Medyczną Pramed sp. z o.o., z siedzibą przy: Alei Wyzwolenia 7,
  70-552 Szczecin, działający pod numerem NIP: 8513105352, REGON: 320756977.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Pramed a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu https://pramed.pl/zakupy/ w hiperlink „Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu https://pramed.pl/zakupy/ odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanej Usługi za cenę i na warunkach określonych w opisie.

2. DEFINICJE


Regulamin
 – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z usług sklepu przez Klientów.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 18 lat, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez sklep.

Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie usług do koszyka.

Koszyk – element sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta usługi oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w tym ilości nabywanych usług.

Sklep – serwis internetowy, należący do sprzedawcy, dostępny pod domeną: https://pramed.pl/zakupy/, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od sprzedawcy usługi.

Sprzedawca – Przychodnia Medyczna Pramed sp. z o.o. z siedzibą przy: Alei Wyzwolenia 7,
70-552 Szczecin, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000342371, NIP: 8513105352, REGON: 320756977.

Usługa – zakup stacjonarnej konsultacji medycznej/usługi medycznej świadczonej przez lekarzy i personel medyczny Przychodni Medycznej Pramed sp. z o.o.  

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu, której przedmiotem są usługi medyczne.


3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Proces zakupu usługi medycznej, za pośrednictwem serwisu do zakupu usług medycznych oferowanych przez Przechodni Medycznej Pramed sp. z o.o.   składa się z następujących etapów:
  1. wybór usługi medycznej z listy oferowanych usług medycznych oraz dodanie jej do koszyka,
  2. wskazanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych przez Klienta,
  3. akceptacja regulaminu sklepu,
  4. dokonanie zapłaty przez serwis PayU, przy użyciu dostępnych metod płatności,
  5. po dokonaniu płatności Klient otrzymuje potwierdzenie drogą e-mail z systemu PayU o statusie płatności oraz potwierdzenie od sprzedawcy o zakupionej usłudze,
  6. po zakończeniu procesu zakupu usługi medycznej sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu rejestracji na zakupioną usługę medyczną. Obowiązkiem sprzedawcy jest kontakt z Klientem (drogą telefoniczną bądź emaliową) w przeciągu 1 h od momentu zakupu w dni robocze w celu przedstawienia dogodnych terminów dla Klienta do skorzystania z usługi medycznej. Jednocześnie sprzedawca zastrzega sobie, iż przedstawione terminy wynikają z dostępności danego lekarza świadczącego usługi udostępnionego na stronie www.pramed.pl
 4. Ceny usług w sklepie są podawane w PLN i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT lub faktura VAT w zależności od wybranej opcji przez Klienta.
 6. Klient nabywa praw do realizacji usług medycznych przez 6 miesięcy od daty zakupu.
 7. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze sklepem są:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]
  2. telefonicznie pod nr telefonu 91 884 97 24 dostępnym w dni powszednie w godzinach 8:00 – 19:00

5. PRAWO ODSTĄPIENIA oraz REKLAMACJE

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Usług zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania usługi. Do zachowania tego terminu przez Klienta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.
 2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Alei Wyzwolenia 7,
  70-552 Szczecin lub drogą elektroniczną [email protected].
 4. Sprzedawca, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 6. Reklamacje dotyczące działalności sklepu należy składać drogą elektroniczną [email protected]. Reklamację rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu.


6. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych na tle wykonywania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych na tle wykonywania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

.

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
 2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze sklepu jest sprzedawca – Przychodnia Medyczna Pramed sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
 3.  Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji umowy sprzedaży.
 4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie sklepu.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży usług znajdujących się na stronie sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a sprzedawcą.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej sklepu https://pramed.pl/zakupy/.
 4. Aby móc korzystać z usług sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.


Załącznik 1:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.


informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _______________ r., polegającej na:

______________________________________________________________________

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: ______ zł (słownie: _________________________________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: _________________________.
Z wyrazami szacunku,

__________________

(własnoręczny podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)